Transpersonell psykologi -

vad är det?

 

Den transpersonella psykologin studerar och beskriver den mänskliga själen och dess kapacitet, inkluderande men också bortom tanke, känsla och förnimmande, den inbegriper på så sätt hela vårt andliga spektrum.

"As a major orientation in psychology, a transpersonal perspective exercises both objective and subjective modes of knowing. It connects contemporary educational, scientific, and clinical methodologies with personal, social, and spiritual understanding. It is concerned with full human awareness, the integration of psychological and spiritual experience, and the transcendence of self." (JTP, www, -99)

Begreppet introducerades av Maslov, Sutich, Grof m.fl. i slutet på 60 - talet och 1969 startades The Journal of Transpersonal Psychology. Jag har på psykologlinjen vid Lunds Universitet skrivit två uppsatser som beskriver och utgår från den transpersonella psykologin: Den första (10 p.), 'Om transpersonell psykologi och kunskapsteori', inleds med en kort beskrivning av

'transpersonell psykologi i allmänhet för att sedan exemplifiera den transpersonella upplevelsen, ett centralt fenomen i denna psykologi. Vidare beskriver jag några typiska kännetecken för den upplevelsen samt visar genom exemplen att den kan komma både spontant och efter speciell träning. Roberto Assagioli får ge exempel på en modell över medvetandets struktur som kan 'tillåta' förekomsten av transpersonella upplevelser. På samma sätt får Ken Wilber visa upp en teori över medvetandets utveckling i vilken den transpersonella upplevelsen blir en naturlig del. Som jag påpekat ovan kan man, exempelvis utifrån en materialistisk världsåskådning, reagera med skepsis mot de tankar som förs fram, därför får det därpå följande avsnittet handla om intuition och träning av intuitionen som en väg till insikt och jag diskuterar validiteten i den på så vis vunna kunskapen. På förhoppningsvis lämpliga ställen har jag refererat studier som stödjer tanken att den transcendenta kunskapen äger extern validitet. Avslutningsvis diskuterar jag subjektivismen och hur omöjlig värderingsfriheten är inom vetenskapssamhället, samt skriver något om varför jag tycker de här frågorna är väsentliga.' (utdrag ur sammanfattning)

Den andra är min psykologexamensuppsats (20 p.), 'Den transpersonella psykologin och de kontemplativa traditionerna':

'Den här studien behandlar den transpersonella psykologin, dess funktion och profil, samt relevant metafysik. Den framhåller den transpersonella erfarenheten som ett nyckelbegrepp och utgår från detta för att föreslå en hypotes om ett transcendent medvetandetillstånd som skulle kunna vara grundvalen för utvecklingen av de kontemplativa traditionerna. En del av dessa traditioner jämförs med det föreslagna medvetandetillståndet. Vidare undersöker den och diskuterar meditation som den basala metoden för medvetandeförändring som används inom de tidigare nämnda traditionerna. Meditation och psykoterapi jämförs via några parametrar och frågan ställs om meditation skulle kunna inkorporeras i den moderna psykologin som ett redskap för förändring.' (uppsatsens 'abstract')


Några väl valda delar av de två uppsatserna kan nog fungera som en introduktion till den transpersonella psykologin. Vill du veta mer så rekommenderar jag i första hand The Journal of Transpersonal Psychology, du kan också botanisera här: Ett antal av länkarna relaterar direkt till transpersonell psykologi, andra indirekt beroende på tycke och smak.